Proběhl druhý odborný kurz pro správce svěřenských fondů

16. prosince 2021 se ve vánoční atmosféře uskutečnil druhý z odborných certifikačních kurzů pro správce svěřenských fondů. Hlavními školiteli byli opět jako v případě prvního odborného kurzu naši partneři – notář p. Duda a advokát p. Drha. Oba se zabývají institutem svěřenského fondu od jeho zavedení do českého právního systému, mají tak zkušenosti s řešením stovek konkrétních případů a jsou co do množství zkušeností na samotné špici mezi současnou odbornou veřejností.

Interaktivní školení, které bylo doplněno prezentací s příklady z praxe, doprovázela plodná a živá diskuse.

Kromě tradičních témat, jako jsou zodpovědnosti správce, možnosti měnit status svěřenského fondu, role obmyšlené osoby nebo daňových specifik SF se diskutovala témata:

  • možností zřizování svěřenského fondu pro neobčany ČR (unijní i mimounijní);
  • možností praktického využití SF v zemích, kde doposud nebyl tento institut zaveden do právního systému;
  • postavení svěřenského fondu ve vztahu k „AML zákonu“ – zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Účastníci školení měli také možnost se seznámit s využitím a výhodami SF i z pohledu finančního poradce – svěřenské fondy stále zná pouze minimum lidí, tudíž se příliš nenabízí veřejnosti. Zevrubná znalost tohoto institutu tak může představovat důležitou konkurenční výhodu finančního poradce.  

Školení proběhlo hladce navzdory faktu, že se musel jeden ze školitelů, Mgr. Duha, zúčastnit pouze online z důvodu nařízené karantény. Na základě nejvíce diskutovaných témat již ASSF připravuje právní analýzu, shrnující problematiku SF pro neobčany ČR, která bude v budoucnu členům ASSF poskytnuta.

Vzhledem k tomu, že první i druhý kurz byl plně obsazený, připravují se již další kurzy, které se uskuteční v průběhu roku 2022. O jejich termínech budete v předstihu informováni, zájemci o účast na kurzu případně mohou ASSF kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím emailu info@assf.cz. 

X