Co je svěřenský fond?

Co je svěřenský fond?

  • Svěřenský fond je tradiční nástroj v novém kabátě pro správu, uchování či navyšování jakéhokoli majetku. Tento nástroj byl hojně používaný již za První republiky. Je vhodný pro každého, kdo vydělává nebo má nějaký majetek.
  • Okolo svěřenských fondů se vlivem politického dění a jeho mediální reflexe v posledních letech objevila řada mýtů a předsudků že je svěřenský fond pouze pro bohaté; že je to nástroj pro podezřelé aktivity mocných; že není pro svoji složitost vhodný pro běžného člověka a podobně.
  • Svěřenský fond lze v podstatě přirovnat k libovolnému klientskému účtu, kde lze využívat nějaké služby či výhody. Každý z nás jich má dnes bezpočet, svěřenský fond je však nejvšestrannější a nejbezpečnější z takovýchto „klientských účtů“.
  • Svěřenský fond může být zřízen vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele smlouvou (uzavře se smlouva mezi zakladatelem a správcem o svěření majetku správci). Zakladatel ustanoví statut fondu, a to formou notářského zápisu.

Historie

Do českého práva zavedl institut svěřenských fondů v roce 2014 nový občanský zákoník. Svěřenský fond může vytvořit jakákoli osoba, fyzická nebo právnická, jež na základě své vůle vyčlenění svůj majetek nebo jeho část za určitým účelem. Tato osoba se tímto právním jednáním stává zakladatelem svěřenského fondu.

Vznik svěřenského fondu

Od 1. ledna 2018 je povinná evidence svěřenských fondů, které vznikají až zápisem do rejstříku spravovaného ministerstvem spravedlnosti. Evidenci vedou rejstříkové soudy a je zčásti neveřejná. Do evidence svěřenských fondů se zapisují informace týkající se svěřenských fondů (například účel fondu, den jeho vzniku, počet správců, údaje o zakladateli).

Zápis svěřenského fondu provádí rejstříkový soud nebo notář. K návrhu na zápis svěřenského fondu do evidence je třeba přiložit listiny, jež prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do evidence zapsat, jak požaduje zákon. Doloženy musí být i listiny, jež se zakládají do tzv. sbírky listin.

 

Kdo u svěřenských fondů figuruje?

Zakladatel

Zakladatelem je ten, kdo právním jednáním vyčleňuje ze svého majetku určitou část. Zakladatelem může být právnická i fyzická osoba. Zakladatelů může být více.

Svěřenský správce

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu, může tedy s majetkem činit cokoliv, co je nutné a užitečné (např. změna jeho podstaty, jeho rozmnožování a investování). Svěřenský správce musí plnit i všeobecné povinnosti stanovené pro správu cizího majetku a další povinnosti vyžadované příslušnými právními předpisy, např. vůči osobám vykonávajícím dohled nad správou svěřenského fondu.

 

X